การทอผ้าพื้นเมืองของไทย คือ ความวิจิตร งดงาม ทั้งสีสัน และลวดลาย โดยเฉพาะ
ขั้นตอนวิธีการทออันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ในแต่ละภูมิภาค แต่ละท้องถิ่นจึงปรากฏ
ลวดลายความสวยงามของผ้าไทยได้แตกต่างกันไป
เสน่ห์แห่งเส้นใยผ้าทอของไทย ทั้งภาคเหนือ กลาง ใต้ และตะวันออกเฉียงเหนือ
สามารถเชื่อมโยงไปสู่อิทธิพลความเชื่อ เรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต
การท่องเที่ยวในเส้นทางผ้าไทยจึงเป็นเสมือนการเชื่อมโยงภูมิปัญญาไทยในอดีต สู่มิติ
แห่งความร่วมสมัย ผ่านผลิตภัณฑ์ผ้าไทยหลากหลายสไตล์ที่ทุกคนสามารถสัมผัสถึง
วิถีแห่งผ้าไทยในแต่ละชุมชน ได้อย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน ได้เที่ยว ได้ช้อป เข้าถึงยัง
แหล่งผลิตผ้า ชมขั้นตอนกรรมวิธีการผลิตจากภูมิปัญญาไทยที่พัฒนาจนเป็นสินค้า
OTOP ของดีมีอัตลักษณ์เฉพาะชุมชน และร่วมอนุรักษ์เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
และสินค้าที่ทำจากผ้าไทย

แหล่งช๊อปผ้าแนะนำ

กลุ่มผ้าปักด้วยมือบ้านสันกอง จ.เชียงราย

109 หมู่ 2 บ้านสันกอง ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240

อ่านรายละเอียด
กลุ่มศาลาไทยทอบ้านท่าสว่าง จ.สุรินทร์

คุณปิยวรรณ ตระกูลเงินไทย เลขที่ 250 หมู่ 1 ต.ท่าสว่าง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 มือถือ: 090-3625950

อ่านรายละเอียด
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองดินดำ จ.ชัยภูมิ

เลขที่ 438 หมู่ 18 ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ มือถือ: 081-3219117 , 085-3657626

อ่านรายละเอียด
ร้าน ผ้าทอน้ำอ่าง จ.อุตรดิตถ์

คุณจิรนันท์ มูลน้ำอ่าง เลขที่ 3/27 หมู่ 9 ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ มือถือ: 081-9716422 Line ID: ttttttfgji FACEBOOK: จีรนันท์ ผ้าทอน้ำอ่าง

อ่านรายละเอียด
กลุ่มทอผ้าครบวงจรตำบลปอน จ.น่าน

กลุ่มทอผ้าครบวงจรตำบลปอน เลขที่ 13 หมู่ 7 ต.ปอน อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 55130 มือถือ: 084-8091446 , 081-0531976

อ่านรายละเอียด
วิสาหกิจชุมชนคลองเตยแพรวา จ.กาฬสินธุ์

วิสาหกิจชุมชน คลองเตยแพรวา นางสุนทร ภูจันหา เลขที่ 36 หมู่ 5 โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180 โทร. 093-0794907

อ่านรายละเอียด